جمعه 7 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

اداره اجرا و نظارت

 

معرفی رئیس اداره اجرا و نظارت

 

نام و نام خانوادگی : ابراهیم قزل عاشقی

تلفکس دفتر : 34132276-086

سال تولد : 1351

آدرس الکترونیکی :  e-asheghi@iau-arak.ac.ir

سطح تحصیلات :  کارشناسی ارشد

پست سازمانی : رئیس اداره اجرا و نظارت از واحد علوم و تحقیقات

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد عمران – مهندسی مدیریت و ساخت

 

سوابق کاری :

  • رئیس اداره اجراء ونظارت ازسال 1392 تاکنون
  • عضو کمیسیون معاملات منطقه 5 (استانهای همدان، مرکزی ولرستان) از سال 1383 تا 1392
  • ناظر وسر پرست پروژه ها وامور عمرانی واحد از سال1377

            سرپرست کارگاه پروژه 96 واحدی مهندسین مشاور قدس نیرو در شهر جدید مهاجران از سال 1373 لغایت 1376

 

 

 

وظایف و مسئولیتها

·         نظارت بر تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی، عمران و نوسازی ساختمانهای مرکزی و واحدهای دانشگاهی.

·         نظارت بر عملیات ساختمانی و مرمت راه های فرعی و تاسیساتی دانشگاه.

·         برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکاری برای طرح های عمرانی با هماهنگی دفتر حقوقی و سایر مدیریت ها ذیربط.

·         بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی با همکار امور مالی دانشگاه.

·         نظارت بر برآورد هزینه های پروژه ها و ساختمان ها به منظور پیش بینی و تامین اعتبار مالی اجرای پروژه های ساختمانی

·         هماهنگی با معاونت اداری و مالی و اداره تدارکات به منظور تامین اعتبار و تهیه و تدارک مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی

·         مطالعه قوانین و مقررات و دستور اعمل های مربوط به امور عمران و نوسازی به منظور اجرای صحیح و به موقع آنها.

·         شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیساتی مورد قرارداد و سایر مراجع مربوط به نمایندگی از سوی دانشگاه.

·         نظارت برامور مربوط به مناقصات و صدور دستور کار به پیمانکاران با توجه به دستور العمل های ابلاغی

·         اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه، پروژه ها و طرحها بر اساس مقررات مربوط.

·         تنظیم قرارداد و چهار چوب متن تایید شده بوسیله سازمان مرکزی دانشگاه (معاونت عمرانی).

·         انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.